ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद
Christ walking on the sea, by Amédée Varint
Jesus walks on water, by Ivan Aivazovsky (1888)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ[बदल]

Come to my help

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ( ಗಾಯ್ನ್ )

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್


ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ವಾದೊಳ್ ಮಾರ್ತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ದೊರ್ಯಾರ್ ಹಡೆಂ ಹಾಲ್ತಾ-ದಲ್ತಾ,

ತಶೆಂ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕ್' ಹಾಲಯ್ತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಜೆದ್ನಾಂ ಕಶ್ಟ್-ದೊಗದ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಯೆತಾತ್,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ಲೆಂಕಾಂಡ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾಂಡ್ತಾ

ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೆಂವ್ತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಥ್ಯಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಪಡ್ತಾತ್,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಯ್ತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾತ್,

ಮ್ಹಜೆ ಇಶ್ಟ್-ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ತಾತ್,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಮ್ಹಜೆರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್'-ಪಿರಾಯ್ ಯೆತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ‌ಎಕ್ ‌ಭಾರ್ ಜಾತಾ

ತಳುಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಯ್ ಜಾತಾ

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

http://www.songs-from-goa.at/info14-music-with-staffnotation.html