ಹಸ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Hosea achem Pustok

ಹಸ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Hosea


ದುಸ್ರೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಹಸ್ಯಾ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚೆಂ ಮುನ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.  ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ರಾಜಾಂಚೆ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕೆಂತುಯ್, ಹಸ್ಯಾಚೆಂ ಮುನ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಚಾಲು ಉರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಸ್ಯಾ, ಸಾಮಾರೀಯಾಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ (721) ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉರುಂಕ್ ನಾ ಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಖಂತೀಚೊ ಕಾಳ್ ಜಾಲೊ, ಆಸ್ಸಿರಿಯೆನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಜೈತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ (734-732), ಭಿತರ್ಲೊ ಬಂಡ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಮದೆಂ ಚಾರ್ ರಾಜಾಂಚೊ ಖೂನ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನೈತೀಕ್ ಬ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಚಡತ್ ರಾವ್ಲೊ.


ಹಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಥೊಡಿ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ (ಒವ್. 1-3) ಹಸ್ಯಾ ಎಕೆ ಅಸ್ತರೆ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊಲೊ. ತೊ ತಿಚೊ ಖುಬ್ ಮೋಗ್ ಕರಿ ಪುಣ್ ತಿ ತಾಕಾ ಅವಿಸ್ವಾಶಿ ಜಾತಾ; ಹಸ್ಯಾಕ್ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ತೊ ಪರತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತಾ. ಹಸ್ಯಾಚೊ ಹೊ ದುಖೆಸ್ತ್ ಅಣ್‍ಭವ್ ಎಕೆ ಭಾಶೆನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಾಗ್ತಾ ತಾಚಿ ಖುಣಾ. ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ದೆವಾಚಿ ಪತೀನ್ ಅವಿಸ್ವಾಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ಪತೀಚೊ ಕ್ರೊಧ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ತೊಗ್ತಾ ತಸಲೊ; ತೊ ತಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಲೊ ಖರೊ ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಪರತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಶಿಂ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂತಸ್ ತಿಕಾ ನವ್ಯ್ನಾ ದಿತಲೊ.


ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟ್, ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಯ್ಶಿಂ ದೆವಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಲಗ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ದಾಖಯ್ಲಾ. ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಮೋಗ್. ಲೋಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಖೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ. ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಕಾಳ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟ್ ಸೊಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಂಟೊಚ್, ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ದೆವಾಕ್ ಅವಿಸ್ವಾಶಿ ಜಾಲಿ. ರಾಯಾಳ್ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್, ಹಸ್ಯಾ ಖರಾಯೆನ್ ಗುಣ್ಯಾಂವ್ಕಾರಿ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆ ಆಡ್ ರಾಜಾ ಕೆಲೆ ಆನಿ ದೆವಾಚೆ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳಾಯ್ಲಿ. ಯಾದ್ನೀಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಿಸಂಟನಾಚಿ ವಾತ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್. ಆಮಸ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಹಸ್ಯಾ ಅನಿತೀಚೆರ್ ಆನಿ ಹಿಂವಶೆಚೆರ್ ಆಡ್ ಉಲಯ್ತಾ ಪುಣ್ ಧರ್ಮಾ ಆಡ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಚೆರ್ ತೊ ನೆಟಾನ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಬೆತೆಲಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಜಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮುರ್ತೀಪೂಜಾ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಥೀರ್ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್, 'ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯದ್ನ್ ನಾಕಾ, ವಿಸ್ವಾಶಿ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ ಹಂ ನಾಕಾತ್, ದೆವಾಚಿ ವಳಖ್ ಜಾಯ್' (6/6). ಮ್ಹಂಟೊಚ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಯೆತಲೀಚ್ ತರೀಪೂಣ್ ಸೊಡೊಣ್ ದ್ಯುಂಚೆ ಖಾತೀರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಹೆ ದಶೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವಾಶಿಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಲೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಪರತ್ ಘೆತಲೊ; ಖುಶಾಲ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ವಸ್ತಲಿ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Hosea achem Pustok

Devachem Utor - Povitr Pustok


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/
"https://gom.bywiki.com/w/index.php?title=ಹಸ್ಯಾ_ಆಚೆಂ_ಪುಸ್ತಕ್&oldid=168484" चे कडल्यान परतून मेळयलें